Galw am rannu magu plant i fynd i’r afael â dieithrio rhieni yng Nghymru

arguing-1296392_960_720.png

Mae Neil McEvoy AC ynghyd ag Aelodau Cynulliad o bob cwr o Gymru wedi galw am ddeddfwriaeth i gefnogi rhannu magu plant a mynd i’r afael â dieithrio rhieni.

Cafodd Dieithrio Rhieni ei ddiffinio gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder fel sefyllfa lle mae un rhiant (fel arfer y rhiant y mae’r plentyn yn byw gydag ef/hi) yn ymddwyn mewn ffordd sy’n creu pryder yn y plentyn fel yr ymddengys nad yw’r plentyn am fyw neu dreulio amser gyda’r rhiant arall.

Bydd y ddeddfwriaeth arfaethedig yn canolbwyntio ar gydnabod dieithrio rhieni fel cam-drin plant yn emosiynol.

Mae’r cynnig i’r Cynulliad Cenedlaethol hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i dalu am hyfforddiant i weithwyr proffesiynol, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol a staff Cafcass Cymru, gyda’r nod o warchod plant rhag dieithrio rhieni. 

Mae Cafcass Lloegr eisoes yn cydnabod dieithrio rhieni fel math o gam-drin ac y mae’n hyfforddi staff i helpu teuluoedd, ond nid yw Cafcass Cymru eto wedi cydnabod y mater yn yr un modd.

Dywedodd Neil McEvoy AC, a gyd-lofnododd y cynnig:

“Rhaid adnabod dieithrio rhieni fel mater difrifol yng Nghymru, fel y  ae yn Lloegr.”

“Mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd o ofal i blant i’w hamddiffyn rhag y cam-drin emosiynol y gall dieithrio rhieni  ei achosi.”

“Mae gormod o rieni wedi colli cysylltiad â’u plant heb iddynt fod ar fai o gwbl, ac y mae’n bryd i Lywodraeth Cymru wneud rhywbeth i atal rhagor o rieni rhag dioddef y math hwn o dor-calon.”

“Mae angen hyfforddiant i weithwyr proffesiynol ar ddieithrio rhieni yng Nghymru er mwyn iddynt gefnogi plant a’u teuluoedd yn y ffordd iawn. Rwy’n falch fod gwleidyddion o bob cwr o Gymru ac o bleidiau gwahanol yn awr yn cefnogi rhannu magu plant.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.