Ymgyrchoedd

Caerdydd Carswydus

Pasiwyd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) gan Gyngor Caerdydd dan arweiniad Llafur wedi iddynt fynd i mewn i etholiad gan honni eu bod eisiau amddiffyn caeau gleision.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y #1000gwag - Tai

The worst house in Cardiff

Fe wnes lansio’r ymgyrch #1000gwag wedi iddi ddod i’r amlwg fod ymhell dros 1,000 eiddo fu’n wag ers amser maith yng Nghaerdydd, gyda 27,000 ar hyd a lled Cymru. Ystyr gwag ers amser maith yw bod neb wedi byw ynddynt ers dros chwe mis.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mwd Niwclear #GeigerBay

Neil McEvoy - Mwd Niwclear

Yn 2017 fe ymunais gydag ymgyrchwyr i lansio ymgyrch fawr i gadw mwd a garthwyd o’r tu allan i adweithydd niwclear yng Ngwlad yr Haf rhag cael ei ddympio yng Nghymru, Roedd gennym bryderon difrifol am y profion annigonol a wnaed ar y mwd, a chadarnhawyd hyn gan wahanol arbenigwyr, gan gynnwys Athro Emeritws o Goleg Imperial Llundain.

Llofnodwyd y drwydded i ddympio’r mwd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, un o asiantaethau Llywodraeth Cymru, a redir gan Lafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Glanhau gwleidyddiaeth Bae Caerdydd

national_assembly.jpg

Mae gwleidyddion Cymru i fod  i weithio ar eich rhan. Ond mae Bae Caerdydd yn llawn lobiwyr sy’n gweithio dros bwy bynnag fydd yn talu fwyaf iddyn nhw er mwyn cael ein  gwleidyddion i weithio drostyn nhw.

 A does yna ddim rheolau yn bodoli i atal hyn rhag digwydd. Dydyn ni ddim yn gwybod pwy sydd yn talu’r lobiwyr masnachol yma, dydyn ni ddim yn gwybod pa wleidyddion maen nhw’n eu cyfarfod, dydyn ni ddim yn gwybod pa ddeddfau maen nhw’n geisio eu newid. Ac yn waeth fyth, mae gan nifer o lobiwyr swyddi swyddogol oddi mewn i bleidiau gwleidyddol, lle maen nhw’n gallu dylanwadu ar bolisïau pleidiau o’r tu fewn. Mae hyn yn niweidio ein democratiaeth Gymreig.

Allwn ni ddim gadael i Gynulliad Cenedlaethol Cymru barhau i wneud hyn. Rhaid gweithredu ar unwaith a’i gwneud yn ofyniad cyfreithiol i:

  • cadw cofrestr llawn o lobiwyr

  • lobiwyr cofrestredig i gyhoeddi pwy ydy eu cleientiaid, faint o arian y mae eu cleientiaid yn ei dalu iddyn nhw, yr holl gyfarfodydd y mae lobiwyr cofrestredig yn eu cynnal gyda gwleidyddion a pha ddeddfau sydd yn cael eu trafod yn y cyfarfodydd hynny

  • atal lobiwyr cofrestredig rhag dal unrhyw swydd swyddogol oddi mewn i blaid wleidyddol gofrestredig

Gadewch inni Lanhau Bae Caerdydd a chymryd meddiant o’n democratiaeth Gymreig heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.