Lansio torf-gyllido i ferch o Gaerdydd sydd wedi ei dal yn Yemen

Merch o Gaerdydd wedi'i dal yn Yemen

Mae torf-gyllido newydd wedi ei lansio gan Jackie Saleh i ddod â’i merch yn ôl o Yemen i Gaerdydd.

Cipiwyd merched Jackie ym 1986 gan ei chyn-ŵr a’u cymryd i’r Dwyrain Canol. Treuliodd flynyddoedd yn chwilio amdanynt, ond ni siaradodd â’i merched eto am 15 mlynedd, pryd y gwnaethant lwyddo i ddod i gysylltiad â hi.

Yr oedd eu tad, ar ôl eu cipio, wedi dweud wrth y merched fod eu mam wedi marw, fe wnaethant geisio dod i gysylltiad â hi er hynny.

Maes y gad

Yn drist iawn, bu farw un o ferched Jackie wrth roi genedigaeth i blentyn, ac y mae wedi colli cysylltiad â merch arall.

Ond y mae Safia yn ysu am ddychwelyd at ei mam.

Ar hyn o bryd, mae’n byw y tu allan i dref Hodeidah yn Yemen, sy’n cael ei bomio gan awyrennau rhyfel Saudi Arabian wrth iddynt frwydro yn erbyn y gwrthryfelwyr Houthi oedd wedi meddiannu llawer o’r wlad.

Mae Safia yn ddinesydd Prydeinig, ond dywedwyd wrthi gan Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad Prydain nad oes trefn i ganiatáu i ddinasyddion Prydain sydd yn Yemen i adael.

Gyda Llywodraeth Prydain yn amharod i roi unrhyw help, troes Jackie at ei Haelod Cynulliad, Neil McEvoy, i lansio torf-gyllido i ddod â Safia adref. Mae Jackie yn bwriadu codi £6000 i dalu am y teithiau awyr yn ôl i Gaerdydd.

Dywedodd Jackie Saleh:

“Mae’n rhaid i mi gael Safia allan. Dinesydd Prydeinig yw hi, ond dywedodd y Swyddfa Dramor na allant wneud dim i’w helpu. Yr unig ffordd i Safia ddod adref yw trwy godi’r arian i dalu am ei theithiau awyr.

“Mae’n anodd iawn dod allan o Yemen. Mae’r teithiau awyr yn ddrud iawn, a does gen i ddim arian i dalu amdanynt fy hun. Mae arna’i angen rhai pobl i’m helpu. 

“Dyma hunllef waethaf pob mam. Mae fy mhlentyn yn byw mewn gwlad sy’n faes y gad ac y mae eisiau dod adref. Rwyf wedi ei cholli unwaith, a dwyf i ddim am ei cholli am byth. Helpwch fi, plîs.”

Dywedodd Neil McEvoy AC, y mae ei dad-cu yn hanu o Yemen:

“Mae’n warthus na fydd y Swyddfa Dramor yn gwneud unrhyw beth i helpu Safia. Fe hoffwn feddwl mai’r un peth y gallwch ddibynnu ar Lywodraeth Prydain i wneud yw ceisio eich cael allan o wlad sydd mewn rhyfel. Ond wnân nhw ddim.

“Mae hyn yn golygu mai mater i’r gymuned yw dod ynghyd a helpu Jackie a Safia. Mae’n wirioneddol anodd dod allan o Yemen. Mae’r teithiau awyr yn afreolaidd iawn ac yn ddrud. Fe ddaw’r alwad ac yna mae’n rhaid i chi adael yn syth am y maes awyr. Gallwch wedyn hedfan i’r Aifft a chael awyren i’r DG.

“Mae Jackie a Safia wedi bod trwy gymaint ac yr wyf yn wir yn gobeithio y gellir eu dwyn yn ôl at ei gilydd.”

Cliciwch yma i Ddod â Safia Adref

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.