DIGWYDDIAD: DIWRNOD RHYNGWLADOL y DYNION CYMRU 2017, TACHWEDD 17fed

international_mens_day.jpg

BYDD Neil McEvoy AC (Canol De Caerdydd) yn cadeirio cyfarfod gydag arbenigwyr gwadd yn trafod agweddau ar hunan-laddiad ymhlith dynion er mwyn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Dynion (Tachwedd 17fed 6.00pm, Ystafelloedd C&D, Tŷ Hywel).

Wrth alw'r cyfarfod, dywedodd Neil McEvoy AC, “Sefydlwyd Diwrnod Rhyngwladol y Dynion, sy'n cael ei gynnal ar draws y byd mewn rhagor na 60 gwlad, (bob blwyddyn oddeutu Tachwedd 19fed) er mwyn cyd-weithio i gyrraedd nodau megis gwella perthnasau teuluol, iechyd a lles dynion ac ymateb i broblemau megis cyfraddau uwch o rai afiechydon mewn dynion.

“Dwi'n cynnal y cyfarfod hwn i nodi Diwrnod Rhynglwladol y Dynion yng Nghymru ac er mwyn codi sylw at broblem hunan-laddiad ymhlith dynion. Trefnais y cyfarfod ymhell cyn marwolaeth trasig Carl Sargeant AC yr wythnos diwethaf.  Buom yn pendronni'n hir a fyddai'n addas i barhau â'r trefniadau ai peidio, a daethom i'r casgliad ei bod, ar y cyfan, yn bwysig gwneud felly.

“Mae'r rhesymau bod dynion yng Nghymru yn lladd eu hunain yn gymhleth ac yn lluosog.  Mae llawer i ddyn wedi meddwl am roi terfyn ar ei fywyd a heb ofyn am gymorth o hyd. Bydd ein cyfarfod yn trafod agweddau megis dibyniaeth, cam-drin yn y teulu, a diffyg cymorth addas. Bydd pobl yn sôn am eu profiadau a'u syniadau am sut i fynd i'r afael â'r sefyllfa.

“Mae etholwyr yn dod at Aelodau'r Cynulliad am gymorth, yn gyson o achos dim lle i fyw, dyledion, teuluoedd yn rhannu, anhwylderau corfforol neu feddyliol hirfaith, ac ati - ond bydd rhai dynion yn gyndyn i ofyn am gymorth (neu'n ei chael hi'n anodd ei gael). Mae angen i ni Aelodau'r Cynulliad fod yn effro sut i fod o gymorth a sut i helpu'n well fyth pan fo dynion angen mwy o gymorth, ac i gofio y gallem ni hefyd fod yn fregus.

“Credaf y bydd y cyfarfod hwn yn gyfraniad gwerthfawr gan Gymru at y cannoedd o rai eraill led led y byd ar gyfer Diwrnod Rhynglwladol y Dynion. Bydd y cyfarfod yn agored i Aelodau Cynulliad a'r cyhoedd fel ei gilydd fel ein bod yn gallu trafod y materion cymhleth hyn a'r anghyfartaledd sy'n cyfrannu at hunan-laddiad yng Nghymru.

Bydd yr arbenigwyr gwadd yn siarad ar wahanol aweddau ar hunan-laddiad ymhlith dynion:

  • Erin Pizzey, sefydlydd y lloches i fenywod gyntaf ym y DU, sydd wedi ymgyrchu gydol ei hoes yn erbyn camdrin yn y teulu;
  • Wynford Ellis Owen, sefydlydd canolfan cymuned adfer 'Stafell Fyw', yn trafod dibyniaethau a phobl sy'n methu ymdopi;
  • Nicola Abraham, Cyfarwyddwr The Jacob Abraham Foundation, mam a gollodd ei mab oherwydd hunan-laddiad sydd bellach yn gweithio i leihau achosion tebyg, trwy estyn cymorth i rai sydd mewn perygl, hybu iechyd meddwl cadarnhaol a chefnogi teuluoedd yn Ne Cymru sydd wedi colli anwyliaid o achos hunan-laddiad.

Bydd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd ac yn rhad ac am ddim ond rhaid archebu lle:Eventbrite.co.uk: Erbyn 4.30pm dydd Iau Tachwedd 16eg neu ffoniwch.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.