Grŵp Newydd Plaid Cymru yn bwrw gwreiddiau yn Llanelli

Mae mudiad gwleidyddol newydd o fewn Plaid Cymru yn cymryd ei gamau cyntaf heddiw gyda chyfarfod yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli (Nos Fercher, Mawrth 28ain, am 7.30).

Llefarydd y mudiad yw Neil McEvoy AC, a bydd e'n annerch ar amcanion y mudiad ac yn rhannu llwyfan gyda Gwyn Hopkins, cyn Ysgrifennydd Plaid Cymru dros Etholaeth Llanelli, bydd yn traddodi ar hanes y blaid yn yr etholaeth ac ar bwysigrwydd cyfiawnder naturiol.

Cafodd y bwriad i ffurfio’r mudiad ei gyhoeddi mewn cyfarfod ymylol yn ystod Cynhadledd Gwanwyn Plaid Cymru yn Llangollen ddydd Sadwrn diwethaf (24/03/2018). Wrth annerch ystafell oedd yn orlawn o gefnogwyr a darpar gefnogwyr o blith aelodau Plaid Cymru, meddai Neil McEvoy “Grŵp o fewn Plaid Cymru fydd ein mudiad ni, gyda’r nod o sbarduno ac atgyfnerthu ein neges a’n llwyddiant etholiadol.

Meddai Neil McEvoy “Nid ydym o’r chwith nac o’r dde, nac o’r canol corsiog; mudiad gwleidyddol Cymreig sy’n ‘tyfu o’r gwreiddiau’ ydym, er mwyn hyrwyddo amcanion Plaid Cymru. Rydym yn chwilio am sylfaenwyr o blith aelodau’r Blaid ac eraill sy’n dymuno dod atom yn Llanelli. Dwi’n falch iawn o fod wedi cael fy ngwahodd yma i rannu gyda phobl beth y credaf y gallem ei gyflawni gyda’n gilydd.”

Cynhelir cyfarfod agored i'r cyhoedd yng Ngwesty'r Diplomat, Llanelli, Mercher Mawrth 28ain, am 7.30pm

Bydd y grŵp newydd yn agored i bawb, heblaw aelodau o bleidiau gwleidyddol eraill yng Nghymru, ac fe gaiff ei enwi yn y lansiad swyddogol ddiwedd Mis Ebrill, gyda chyfarfodydd a digwyddiadau eraill yn dilyn led led Cymru.

Meddai Neil McEvoy ei fod wedi trafod gydag aelodau eraill o Blaid Cymru, a’u bod wedi cytuno ar dri egwyddor allweddol:

  • Sofraniaeth i’r unigolyn; gyda chyfiawnder naturiol, proses ddyledus a rhyddid barn yn ganolog i fywyd Cymru,
  • Sofraniaeth gymunedol; gyda hawliau cymunedau i ddylanwadu ar benderfyniadau a refferanda ar faterion fel Cynlluniau Datblygu Lleol a chynllunio yn cael eu parchu,
  • Sofraniaeth genedlaethol; gyda’r nod o gynnal refferendwm ar ‘sofraniaeth genedlaethol Cymru’ cyn gynted ag y llwyddir i gael mwyafrif yn Senedd Cymru.

Bydd y mudiad newydd hefyd yn ymgyrchu ar faterion fel mynd i'r afael â llygredd yng Nghymru, ymestyn allan i'r rhai sydd wedi cael eu gadael ar ôl gan y sefydliad gwleidyddol, creu Cymru unedig nad yw yn gosod pobl yn erbyn ei gilydd ar sail eu cefndir ac adeiladu economi newydd drwy ailddiwydiannu Cymru ar gyfer yr 21ain ganrif.

Os hoffech wybod mwy pan fydd y mudiad yn cael ei lansio, gallwch danysgrifio ar https://www.neilmcevoy.cymru/newgroup

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.