Fy wythnos yn swyddfa Neil McEvoy AC

siobhan_2.jpg

Yr wythnos hon, rwyf wedi bod yn gwneud peth profiad gwaith gyda Neil McEvoy a’i staff. Penderfynais wneud y profiad gwaith hwn am fy mod ar hyn o bryd yn astudio Gwleidyddiaeth yn y Brifysgol ac yn dymuno dilyn gyrfa wleidyddol yn y dyfodol. Cyn dechrau, doeddwn i ddim yn siŵr beth yn union oedd swyddi gwleidyddol, gan nad oedd gen i fawr o brofiad o wleidyddiaeth hyd yma. siobhan.jpg

Ar y dydd Llun, cefais eistedd yn y cyfarfod wythnosol gyda Neil a’i staff a ddangosodd i mi beth fyddai’n digwydd yn ystod yr wythnos a phopeth y byddai angen i Neil wneud yr wythnos honno. Rhoes hyn syniad da i mi o beth oedd gwaith wythnosol Neil, gydag ymgyrchoedd a chyfarfodydd ac ati.

Yn ystod y dydd, medrais ymwneud gyda’r datganiadau i’r wasg oedd yn cael eu cynhyrchu ar gyfer yr wythnos honno. Cyn gweithio ar y rhain, doeddwn i ddim yn sylweddoli sut yr oedd datganiadau i’r wasg yn gweithio a beth oedd yn rhaid ei wneud o ran ymchwil er mwyn eu hysgrifennu. Medrais orffen dau ddatganiad i’r wasg y diwrnod hwnnw ar wahanol faterion, un ar garthu mwd o Adweithydd Niwclear Hinkley Point gerllaw. Y prif beth a ddysgais yn ystod y dydd oedd sut yr oedd swydd pawb yn y swyddfa yn gweithio, a beth oedd eu swyddogaethau.

Ar y dydd Mawrth, medrais ymweld a’r Cynulliad Cenedlaethol. Gan nad oeddwn erioed wedi bod yn y Cynulliad o’r blaen, yr oedd yn ddiddorol gweld sut yn union yr oedd yn gweithio. Yn ystod y bore, cefais fod mewn cynhadledd i’r wasg lle’r oedd Neil yn siarad ar faterion yr oedd am i’r cyfryngau adrodd amdanynt. Rhoddodd hyn gyfle i mi weld sut mae perthynas AC gyda’r cyfryngau yn gweithio, a sut yr oedd storïau i’w wasg yn cael eu rhyddhau. Wedi’r gynhadledd i’r wasg, medrais weithio ar gwestiwn Neil i Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt. Wedyn, eisteddais yn yr Oriel Gyhoeddus i wylio cwestiynau’r ACau i’r Prif Weinidog, ac yna’r cwestiynau i Jane Hutt.

Ar ddydd Mercher, euthum i’r Cynulliad eto. Fel ar y dydd Mawrth, medrais weithio ar gwestiwn Neil i’r Ysgrifennydd Cyllid. Yr oedd o gymorth i mi weld sut, ar y dydd Mercher, fod cwestiynau gwahanol yn cael eu gofyn ar sail pa Ysgrifennydd Cabinet oedd yn cymryd y cwestiynau. Yn ystod y dydd, dysgais hefyd am y modd yr oedd hysbysebion Neil ar Facebook yn gweithio. Gan fod Neil yn lansio deiseb yr wythnos hon, medrais weld sut yr oedd hyn yn gweithio. Yr oedd hyn yn ddiddorol iawn, am fy mod yn gallu gweld sut yr oedd ymgyrchoedd a deisebau ac ati yn cael eu rhedeg trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Brynhawn Mercher fe wneuthum beth ymchwil ar ddarn o ddeddfwriaeth sydd wrthi’n cael ei newid trwy argymhelliad unigol. Yr oedd hyn yn fuddiol iawn i mi, am fy mod yn gallu gweld sut y gall prosiectau ymchwil weithio wrth gasglu gwybodaeth i ACau. Gan y gall yr ymchwil yr oeddwn i’n wneud effeithio ar Neil ac ACau eraill, medrais gasglu gwybodaeth am sgil-effeithiau newid mewn deddfwriaeth.

 

Ar y dydd Iau, cefais weithio gyda Neil a Bethan ar y gwaith achos yr oeddent yn wneud. Yr oedd hyn yn arbennig o ddiddorol, oherwydd cyn fy wythnos yma, doeddwn i ddim yn sylweddoli faint o help mae Neil a’i staff yn gynnig i’r gymuned. Fe ddysgais am lawer o wahanol achosion yr oedd y swyddfa yn gweithio arnynt, o broblemau tai i droseddau.

Dangosodd Bethan, gweinyddwraig Neil, i mi yn ystod y dydd sut yr oedd achosion yn cael eu rhoi ar y system gwaith achos. Trwy edrych ar hyn, medrais weld sut y gall pawb yn y swyddfa gyrchu’r achosion, er enghraifft, os nad yw aelod o’r staff yn y swyddfa pan fo angen delio gydag achos. Cefais gyfle yn ystod y dydd i ysgrifennu llythyr at etholwr i roi’r diweddaraf am statws ei achos. Yr oedd o help yn ystod y dydd gweld gymaint yr oedd y staff yn helpu etholwyr pan oeddent wedi taro yn erbyn wal frics o ran eu problemau.

Ddydd Gwener, cefais gyfle i helpu Neil a’r staff i ymgyrchu dros achos y maent yn gweithio arno yn ymwneud  ag Ysgol Gynradd. Mi wnes i fwynhau’r agwedd hon, am i mi allu ymwneud yn uniongyrchol ag achos. Trwy gydol y dydd hefyd, roeddwn yn parhau i edrych ar waith achos wrth i etholwyr ddod i’r swyddfa i drafod eu hachosion.

Yn gyffredinol, bu’r wythnos hon yn werthfawr iawn oherwydd i mi allu cael profiad gwirioneddol mewn gwleidyddiaeth a beth mae swyddi gwleidyddol yn olygu.

Mae Siobhan Walters yn astudio gwleidyddiaeth a hanes ym Mhrifysgol Lancaster; mae’n dod yn wreiddiol o Ben-y-bont.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.