Neil McEvoy yn galw am fwy o gefnogaeth i ddynion sy’n dioddef camdriniaeth emosiynol a domestig

Neil McEvoy domestic abuse support

Mae’r aelod Cynulliad Annibynnol, Neil McEvoy, wedi galw am fwy o gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i ddynion sy’n dioddef camdrinaieth emosiynol a domestig, mewn ymdrech i leihau nifer y dynion sy’n gwneud amdanynt eu hunain.

Mae AC Canol De Cymru wedi cyflwyno dau welliant i ddadl ar ddydd Mercher. Dadl fydd hon ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar atal hunanladdiad yng Nghymru.

Mae gwelliannau Mr McEvoy yn galw ar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gydnabod y gall ‘camdriniaeth emosiynol a domestig cudd ar ddynion fod yn ffactor yn y gyfradd uchel o hunanladdiadau’ ac yn galw ar i Lywodraeth Cymru ‘fynd i’r afael â’r diffyg cefnogaeth heb fod yn feirniadol i ddynion sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig yng Nghymru fel rhan o’i strategaeth ar atal hunanladdiad, fel mater o frys.’

Wrth siarad cyn y bleidlais ar y gwelliant, dywedodd Mr McEvoy:

“Mae llawer o bobl yn dod yn ymwybodol yn awr o broblem sylweddol hunanladdiad dynion, sef yr hyn sy’n lladd y nifer fwyaf o ddynion ifanc yng Nghymru. Ond mae llawer o bobl yn llai ymwybodol fod dynion yn ddioddef camdriniaeth emosiynol a domestig, a all fod mor ddifrifol fel bod dynion yn gwneud amdanynt eu hunain.

“Er bod angen gwneud llawer mwy, mae cynnydd wedi digwydd o ran mynd i’r afael â chamdriniaeth emosiynol a domestig sy’n targedu menywod. Ond arafach fu’r cynnydd ar fater camdriniaeth ddomestig sy’n targedu dynion.

Mae ffigyrau gan Fenter ManKind yn dangos  mai dynion yw hyd at draean o ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig. Mae’n broblem wirioneddol y mae’n rhaid i ni siarad amdani. Ond yn fwy na hynny, mae’n broblem y mae’n rhaid i ni geisio gwneud rhywbeth yn ei chylch.

“Rwy’n gobeithio y bydd pob Aelod Cynulliad yn cefnogi fy ngwelliannau fel y gallwn weithredu i arbed bywydau a rhoi diwedd ar ddioddefaint y rhai sy’n mynd trwy gamdriniaeth emosiynol a domestig.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.