Neil McEvoy yn gwrthwynebu’r cynnig am Losgydd y Barri

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Neil McEvoy, wedi datgan gwrthwynebiad ffurfiol i’r llosgydd biomas arfaethedig yn y Barri.

Byddai’r llosgydd arfaethedig yn gweld gwastraff yn cael ei losgi er mwyn cynhyrchu ynni. Byddai’r gwastraff yn cael ei gludo trwy’r dref er mwyn cael ei ddanfon i’r safle yn Nociau’r Barri, lle byddai’r gwaith yn cael ei godi.

Yn ei wrthwynebiad wrth y corff amgylcheddol, Cyfoeth Naturiol Cymru, dywedodd Mr McEvoy:

‘Rwyf yn ysgrifennu i wrthwynebu’n gryf i’r datblygiad arfaethedig am waith biomas yn y Barri, Bro Morgannwg.

‘Nid gweledigaeth Plaid Cymru am y Barri yw un lle mae symiau mawr o wastraff yn cael eu llosgi er mwyn cynhyrchu ynni. Mae’r Barri yn dref sy’n ffodus  o gael ei hamgylchynu â moroedd bendigedig, traeth baner las ym Mae Whitmore, a chefn gwlad hyfryd. Mae twristiaid yn heidio i’r Barri ac y mae’r trigolion yn mwynhau’r asedau naturiol sydd gan y dref. Mae gosod gwaith biomas mawr ar lan y môr yn y Barri yn creu’r perygl o ddifrodi enw da y Barri fel cyrchfan glan-môr o fri, a lle hyfryd i fyw.

‘Mae perygl llygredd o’r datblygiad arfaethedig yn ddifrifol, a gallai allyriadau gael effaith andwyol ar iechyd trigolion lleol.

‘Gallai’r effaith ar rwydwaith y ffyrdd lleol arwain at dagfeydd difrifol, gyda’r angen i ddod â nifer fawr o gerbydau i’r Barri i gyflenwi’r gwaith yn rheolaidd.

‘Rwy’n annog Cyfoeth Naturiol Cymru mor gryf ag sydd modd i wrthod y cais am waith biomas yn y Barri a pharchu dymuniadau trigolion y Barri.’

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.