Merch o Gaerdydd a ddaliwyd yn Yemen yn dychwelyd adref

Safia Saleh

Mae merch Jackie Saleh, Safia Saleh, ei gŵr Labeb  a’u plant Mohammed 12; Jacqueline 11, Lucy 10, a Asalah 2 flwydd oed wedi cyrraedd Caerdydd yn ddiogel neithiwr. Roeddent wedi hedfan i Heathrow o Cairo via Morocco.  Yr oeddwn yno ym Maes Awyr Heathrow ac yr oeddwn yn dyst i’r foment ryfeddol pan adunwyd y teulu. Wedi ei chipio’n anghyfreithlon oddi wrth ei mam bron i 35 blynedd yn ôl, mae Safia Saleh yn awr gartref yn saff yn Nhrelái, Caerdydd gyda Jackie, ei mam.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais i roi diwedd ar ffermio cŵn bach yn ddiegwyddor yng Nghymru

Pleidlais i roi diwedd ar ffermio cŵn bach yn ddiegwyddor yng Nghymru

Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol Neil McEvoy wedi cyflwyno gwelliant i gynnig yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am roi diwedd ar ffermio cŵn bach.

Mae’r arfer o ffermio cŵn ar raddfa ddiwydiannol er mwyn eu gwerthu ar fin cael ei wahardd yn Lloegr. Gall bridio cŵn yn ddwys olygu bod cannoedd o anifeiliaid yn byw dan amodau caeth a chyfyng, gyda geist yn cael eu gorfodi i fagu sawl torllwyth y flwyddyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lansio torf-gyllido i ferch o Gaerdydd sydd wedi ei dal yn Yemen

Merch o Gaerdydd wedi'i dal yn Yemen

Mae torf-gyllido newydd wedi ei lansio gan Jackie Saleh i ddod â’i merch yn ôl o Yemen i Gaerdydd.

Cipiwyd merched Jackie ym 1986 gan ei chyn-ŵr a’u cymryd i’r Dwyrain Canol. Treuliodd flynyddoedd yn chwilio amdanynt, ond ni siaradodd â’i merched eto am 15 mlynedd, pryd y gwnaethant lwyddo i ddod i gysylltiad â hi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynulliad Cenedlaethol Cymru i bleidleisio ar fwd niwclear

Nuclear mud dump

Ar ddydd Mercher, 10 Hydref, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pleidleisio ar gynnig i atal y drwydded sy’n caniatau i fwd o adweithydd niwclear Hinkley Point gael ei ddympio yn nyfroedd Cymru. Disgwylir i’r ddadl gael ei chynnal am 5pm, gyda phleidlais ar y cynnig i ddigwydd am 6pm.

Cyflwynwyd y cynnig ar y cyd gan Blaid Cymru a’r Ceidwadwyr ac y mae’n galw ar i Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) atal y drwydded forol a ganiatodd i’r mwd gael ei ddympio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy AC yn mynnu atebion gan fwrdd CNC dros fwd niwclear

Neil McEvoy AC yn mynnu atebion gan fwrdd CNC dros fwd niwclear

Mae Neil McEvoy wedi ysgrifennu at fwrdd CNC i fynnu atebion am ddiogelwch mwd sydd i’w garthu o’r tu allan i Adweithydd Niwclear Hinkley Nuclear a’i ddympio wedyn yn nyfroedd Cymru.

Mae miloedd o ymgyrchwyr wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cynlluniau gydag Aelodau Cynulliad eraill yn awr yn ychwanegu eu lleisiau am atal y drwydded i ddympio’r mwd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cais newydd i ryddhau ymchwiliad cudd Llywodraeth Cymru i ddatgelu gwybodaeth

Mae’r Aelod Cynulliad, Neil McEvoy, wedi lansio cais newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i ryddhau eu hymchwiliad cudd i weld a roddwyd awdurdod i ddatgelu gwybodaeth am ddiswyddo Carl Sargeant.

Cafodd Mr Sargeant ei sacio o Lywodraeth Cymru wedi i dri honiad dienw gael eu derbyn am ei ymddygiad. Ni phrofwyd y cwynion, ni fu ymchwiliad, dim adroddiad i’r heddlu, ac nid oeddent hyd yn oed wedi eu hysgrifennu i lawr, ond collodd Mr Sargeant ei swydd yn y Cabinet er hynny. Cymerodd ei fywyd ei hun bedwar diwrnod yn ddiweddarach.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhoes Llywodraeth Cymru ‘gefnogaeth lawn’ i Bont Tywysog Cymru ‘o’r cychwyn cyntaf’.

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, wedi cadarnhau fod Llywodraeth Cymru wedi rhoi eu cefnogaeth lawn ‘o’r cychwyn cyntaf’ i ail-enwi Ail Bont Hafren yn Bont Tywysog Cymru.

Creodd ail-enwi’r bont gryn gythrwfl yng Nghymru, gyda bron i 40,000 o bobl yn llofnodi deiseb yn erbyn yr enw. Cynhaliwyd protestiadau hefyd yng Nghymru a’r Unol Daleithiau, yn galw am ymgynghori a phobl Cymru ynghylch enw’r bont.

Darllenwch fwy
Rhannu

Grŵp Newydd Plaid Cymru yn bwrw gwreiddiau yn Llanelli

Mae mudiad gwleidyddol newydd o fewn Plaid Cymru yn cymryd ei gamau cyntaf heddiw gyda chyfarfod yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli (Nos Fercher, Mawrth 28ain, am 7.30).

Llefarydd y mudiad yw Neil McEvoy AC, a bydd e'n annerch ar amcanion y mudiad ac yn rhannu llwyfan gyda Gwyn Hopkins, cyn Ysgrifennydd Plaid Cymru dros Etholaeth Llanelli, bydd yn traddodi ar hanes y blaid yn yr etholaeth ac ar bwysigrwydd cyfiawnder naturiol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy yn defnyddio Deddf Llywodraeth Cymru i fynnu cyhoeddi’r ymchwiliad i’r modd y rhyddhawyd gwybodaeth am ad-drefnu swydd Carl Sargeant

Mae Neil McEvoy AC wedi cyflwyno cynnig swyddogol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn galw ar Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru i ryddhau adroddiad yr ymchwiliad i’r posibilrwydd fod gwybodaeth wedi ei ryddhau yn ystod ad-drefnu’r Gweinidogion ym mis Tachwedd 2017. Canlyniad yr ad-drefnu oedd i’r cyn-Ysgrifennydd Cabinet, Carl Sargeant, golli ei swydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

A FYDD JOSHUA YN RHOI HWB I BAFFIO YNG NGHYMRU ?

Neil McEvoy AC, Cadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar Baffio gyda'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog dros Ddiwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth

Rhoi Hwb i Baffio yng Nghymru: Neil McEvoy AC, Cadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar Baffio gyda'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog dros Ddiwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth

A FYDD JOSHUA YN RHOI HWB I BAFFIO YNG NGHYMRU ?

MAE'R DIDDORDEB ysol yn y gornestau rhwng Anthony Joshua a’i wrthwynebwyr am deitlau paffio rhyngwladol sy’n digwydd yng Nghaerdydd yn cynyddu atyniad paffio, ond fe all y bydd yn herio holl adnoddau Clybiau Paffio Amatur Cymru, yn ôl Neil McEvoy AC.

Medd Neil McEvoy AC “Dyma gyfle dihafal i Gymru elwa ar waith dygn ac ymroddgar rhwydwaith clybiau paffio amatur Cymru gyfan, sydd wedi cyflawni cymaint i weddnewid bywydau ifainc er gwell.

“Mae Cymru wastad wedi rhagori o ran ansawdd ein paffwyr, ond nawr mae’n rhaid i ni  sicrhau bod y diddordeb mae gornestau Joshua wedi'i sbarduno yn gadael paffio yng Nghymru ar ei fantais am flynyddoedd eto.”

Bydd ail ornest Anthony Joshua yn ne Cymru yn rhoi ei deitlau WBA ac IBF yn y pair gyda theitl WBO Joseph Parker ar Mawrth y 31ain yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd tra bydd miliynau eraill yn gwylio o bedwar ban y byd.

Cwta deng niwrnod cyn ymgiprys Joshua a Joseph Parker am bencampwriaeth gyfunol pwysau trymion y byd, daw’r Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio ynghyd ym Mae Caerdydd dan nawdd Neil McEvoy AC, i drafod dyfodol Paffio Amatur yng Nghymru.

Mae cyfarfodydd y  Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio (Dydd Mercher, Mawrth 21ain 2018, am 6.30 ar gyfer 7-8pm yn Ystafell Pwyllgor 5, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd) yn agored ac am ddim i’r cyhoedd, ond mae’n ofynnol i archebu lle ymlaen llaw ar y dudalen hon yn Eventbrite.co.uk:


Archebwch YMA ar Eventbrite (ffenestr newydd)

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.