Neil McEvoy AC yn gorfodi pleidlais i achub gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Neil McEvoy Royal Glamorgan A&E

Mae Arweinydd Plaid Genedlaethol Cymru, Neil McEvoy AC, wedi gorfodi’r llywodraeth Lafur i bleidleisio ar welliant a allai achub gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Mae dros 9,000 o bobl eisoes wedi llofnodi deiseb i Bwyllgor Deisebau’r Senedd yn galw ar i Lywodraeth Cymru ymyrryd i ddiogelu gwasanaethau. Mae Mr McEvoy yn aelod o’r Pwyllgor Deisebau ac mae wedi nodi ei fod yn cefnogi’r ymgyrchwyr yn eu brwydr i ddiogelu gwasanaethau lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymgyrchwyr Dieithrio Rhieni yn cwrdd â Barnwr yr Uchel Lys yn yr Adran Deulu

Symudodd yr ymgyrch i fynd i’r afael â phwnc Dieithrio Rhieni ymlaen eto yr wythnos ddiwethaf. Yn dilyn cyfarfod blaenorol gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Paul Maynard AS, cyfarfu grŵp o wleidyddion ac ymgyrchwyr trawsbleidiol: Neil McEvoy AC, Ivan Lewis AS ac Andrew Bridgen AS, â Syr Stephen Cobb - Barnwr uchel Lys yn yr Adran Deulu i drafod Dieithrio Rhieni. Mae Syr Stephen yn aelod o Banel Ymchwilio Diogelu y Weinyddiaeth Gyfiawnder  a’r un a luniodd y cynigion diweddaraf gan lywydd yr Adran Deulu - Syr Andrew McFarlane - ar Gyfraith Breifat.

Darllenwch fwy
Rhannu

Peidied llywodraeth Cymru ag anwybyddu gofid yr heddlu am y gwaharddiad smacio

Neil McEvoy

Mae Neil McEvoy, AC Annibynnol dros Ganol De Cymru, wedi galw ar y llywodraeth i bedio anwybyddu gofidiau am y gwarharddiad smacio.
 
Wrth gyfeirio at lythyr oddiwrth un o swyddogion uchel yr heddlu anfonwyd at Aelodau’r Cynnulliad yr wythnos hon (gweler isod), dywedodd Mr McEvoy, “Mae pryderon go iawn am sut i weithredu’r gwaharddiad smacio arfaethedig.  Mae yma swyddog heddlu profiadol yn ysgrifennu at Aelodau’r Cynulliad i ddweud fod y mwyafrif o swyddogion yn meddwl mai peath peryglys fyddai tynnu swyddogion rheng flaen i honiadau fod mam wedi rhoi tap i’w phlentyn bach ar y pen ôl,  neu’n wir, rhieni yn gyffredinol yn gwneud hyn.  Ni does ganddynt amser am hyn.  Fel y dywed, “Mae’r rheng flaen yn gwegian yn barod.””

Darllenwch fwy
Rhannu

Pam y tynnais fy nghais am aelodaeth o Blaid Cymru yn ôl

Mae fy llythyr at Blaid Cymru, isod, yn esbonio fy rhesymau dros dynnu fy nghais i ail-ymuno â Phlaid Cymru yn ei ôl.

Gan ystyried y ffordd mae’r broses wedi ei gweinyddu, fe ddes i’r casgliad mai fy eithrio am fyth fyddai unig ddyfarniad y panel. I sôn am rai achosion yn unig o blith fy ngofidion; cefais wybod ond deuddydd gwaith cyn y panel y caf drefnu cyfreithiwr i’m cynrychioli. Dyma gais a wnes gyntaf hyd yn oed cyn imi gael fy eithrio yn y lle cyntaf. Cefais wybod pwy fyddai aelodau’r panel y prynhawn cyn i’r diwrnod penodedig ac yn eu plith, rhai sydd wedi mynegi ar goedd eu bod eisoes yn elyniaethus tuag ataf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfarfod gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Paul Maynard

Neil McEvoy Westminster Parental Alienation
Paula Bradshaw MLA, Andrew Bridgen AS, Ivan Lewis AS a Neil McEvoy AC

Ddoe, cyfarfu dirprwyaeth o ASau a’r Gweinidog newydd yn y Weinyddiaeth Cyfiawnder Paul Maynard AS i drafod pwnc Dieithrio Rhieni a methiant y system bresennol o gyfraith teulu i amddiffyn dioddefwyr, yn blant ac oedolion. Yn rhy aml, fu gan blant ddim cysylltiad â’r rhiant nad yw’n byw gyda hwy am amser maith, er na fu unrhyw dystiolaeth o gamdriniaeth nac o niwed.

Darllenwch fwy
Rhannu

Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

Drakeford classified top secret

Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd.

Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd.

“Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy yn galw am fwy o gefnogaeth i ddynion sy’n dioddef camdriniaeth emosiynol a domestig

Neil McEvoy domestic abuse support

Mae’r aelod Cynulliad Annibynnol, Neil McEvoy, wedi galw am fwy o gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i ddynion sy’n dioddef camdrinaieth emosiynol a domestig, mewn ymdrech i leihau nifer y dynion sy’n gwneud amdanynt eu hunain.

Mae AC Canol De Cymru wedi cyflwyno dau welliant i ddadl ar ddydd Mercher. Dadl fydd hon ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar atal hunanladdiad yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Merch o Gaerdydd a ddaliwyd yn Yemen yn dychwelyd adref

Mae merch Jackie Saleh, Safia Saleh, ei gŵr Labeb  a’u plant Mohammed 12; Jacqueline 11, Lucy 10, a Asalah 2 flwydd oed wedi cyrraedd Caerdydd yn ddiogel neithiwr. Roeddent wedi hedfan i Heathrow o Cairo via Morocco.  Yr oeddwn yno ym Maes Awyr Heathrow ac yr oeddwn yn dyst i’r foment ryfeddol pan adunwyd y teulu. Wedi ei chipio’n anghyfreithlon oddi wrth ei mam bron i 35 blynedd yn ôl, mae Safia Saleh yn awr gartref yn saff yn Nhrelái, Caerdydd gyda Jackie, ei mam.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais i roi diwedd ar ffermio cŵn bach yn ddiegwyddor yng Nghymru

Pleidlais i roi diwedd ar ffermio cŵn bach yn ddiegwyddor yng Nghymru

Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol Neil McEvoy wedi cyflwyno gwelliant i gynnig yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am roi diwedd ar ffermio cŵn bach.

Mae’r arfer o ffermio cŵn ar raddfa ddiwydiannol er mwyn eu gwerthu ar fin cael ei wahardd yn Lloegr. Gall bridio cŵn yn ddwys olygu bod cannoedd o anifeiliaid yn byw dan amodau caeth a chyfyng, gyda geist yn cael eu gorfodi i fagu sawl torllwyth y flwyddyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lansio torf-gyllido i ferch o Gaerdydd sydd wedi ei dal yn Yemen

Merch o Gaerdydd wedi'i dal yn Yemen

Mae torf-gyllido newydd wedi ei lansio gan Jackie Saleh i ddod â’i merch yn ôl o Yemen i Gaerdydd.

Cipiwyd merched Jackie ym 1986 gan ei chyn-ŵr a’u cymryd i’r Dwyrain Canol. Treuliodd flynyddoedd yn chwilio amdanynt, ond ni siaradodd â’i merched eto am 15 mlynedd, pryd y gwnaethant lwyddo i ddod i gysylltiad â hi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.