Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

Drakeford classified top secret

Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd.

Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd.

“Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy yn galw am fwy o gefnogaeth i ddynion sy’n dioddef camdriniaeth emosiynol a domestig

Neil McEvoy domestic abuse support

Mae’r aelod Cynulliad Annibynnol, Neil McEvoy, wedi galw am fwy o gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i ddynion sy’n dioddef camdrinaieth emosiynol a domestig, mewn ymdrech i leihau nifer y dynion sy’n gwneud amdanynt eu hunain.

Mae AC Canol De Cymru wedi cyflwyno dau welliant i ddadl ar ddydd Mercher. Dadl fydd hon ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar atal hunanladdiad yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Merch o Gaerdydd a ddaliwyd yn Yemen yn dychwelyd adref

Mae merch Jackie Saleh, Safia Saleh, ei gŵr Labeb  a’u plant Mohammed 12; Jacqueline 11, Lucy 10, a Asalah 2 flwydd oed wedi cyrraedd Caerdydd yn ddiogel neithiwr. Roeddent wedi hedfan i Heathrow o Cairo via Morocco.  Yr oeddwn yno ym Maes Awyr Heathrow ac yr oeddwn yn dyst i’r foment ryfeddol pan adunwyd y teulu. Wedi ei chipio’n anghyfreithlon oddi wrth ei mam bron i 35 blynedd yn ôl, mae Safia Saleh yn awr gartref yn saff yn Nhrelái, Caerdydd gyda Jackie, ei mam.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais i roi diwedd ar ffermio cŵn bach yn ddiegwyddor yng Nghymru

Pleidlais i roi diwedd ar ffermio cŵn bach yn ddiegwyddor yng Nghymru

Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol Neil McEvoy wedi cyflwyno gwelliant i gynnig yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am roi diwedd ar ffermio cŵn bach.

Mae’r arfer o ffermio cŵn ar raddfa ddiwydiannol er mwyn eu gwerthu ar fin cael ei wahardd yn Lloegr. Gall bridio cŵn yn ddwys olygu bod cannoedd o anifeiliaid yn byw dan amodau caeth a chyfyng, gyda geist yn cael eu gorfodi i fagu sawl torllwyth y flwyddyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lansio torf-gyllido i ferch o Gaerdydd sydd wedi ei dal yn Yemen

Merch o Gaerdydd wedi'i dal yn Yemen

Mae torf-gyllido newydd wedi ei lansio gan Jackie Saleh i ddod â’i merch yn ôl o Yemen i Gaerdydd.

Cipiwyd merched Jackie ym 1986 gan ei chyn-ŵr a’u cymryd i’r Dwyrain Canol. Treuliodd flynyddoedd yn chwilio amdanynt, ond ni siaradodd â’i merched eto am 15 mlynedd, pryd y gwnaethant lwyddo i ddod i gysylltiad â hi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynulliad Cenedlaethol Cymru i bleidleisio ar fwd niwclear

Nuclear mud dump

Ar ddydd Mercher, 10 Hydref, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pleidleisio ar gynnig i atal y drwydded sy’n caniatau i fwd o adweithydd niwclear Hinkley Point gael ei ddympio yn nyfroedd Cymru. Disgwylir i’r ddadl gael ei chynnal am 5pm, gyda phleidlais ar y cynnig i ddigwydd am 6pm.

Cyflwynwyd y cynnig ar y cyd gan Blaid Cymru a’r Ceidwadwyr ac y mae’n galw ar i Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) atal y drwydded forol a ganiatodd i’r mwd gael ei ddympio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy AC yn mynnu atebion gan fwrdd CNC dros fwd niwclear

Neil McEvoy AC yn mynnu atebion gan fwrdd CNC dros fwd niwclear

Mae Neil McEvoy wedi ysgrifennu at fwrdd CNC i fynnu atebion am ddiogelwch mwd sydd i’w garthu o’r tu allan i Adweithydd Niwclear Hinkley Nuclear a’i ddympio wedyn yn nyfroedd Cymru.

Mae miloedd o ymgyrchwyr wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cynlluniau gydag Aelodau Cynulliad eraill yn awr yn ychwanegu eu lleisiau am atal y drwydded i ddympio’r mwd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cais newydd i ryddhau ymchwiliad cudd Llywodraeth Cymru i ddatgelu gwybodaeth

Mae’r Aelod Cynulliad, Neil McEvoy, wedi lansio cais newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i ryddhau eu hymchwiliad cudd i weld a roddwyd awdurdod i ddatgelu gwybodaeth am ddiswyddo Carl Sargeant.

Cafodd Mr Sargeant ei sacio o Lywodraeth Cymru wedi i dri honiad dienw gael eu derbyn am ei ymddygiad. Ni phrofwyd y cwynion, ni fu ymchwiliad, dim adroddiad i’r heddlu, ac nid oeddent hyd yn oed wedi eu hysgrifennu i lawr, ond collodd Mr Sargeant ei swydd yn y Cabinet er hynny. Cymerodd ei fywyd ei hun bedwar diwrnod yn ddiweddarach.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhoes Llywodraeth Cymru ‘gefnogaeth lawn’ i Bont Tywysog Cymru ‘o’r cychwyn cyntaf’.

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, wedi cadarnhau fod Llywodraeth Cymru wedi rhoi eu cefnogaeth lawn ‘o’r cychwyn cyntaf’ i ail-enwi Ail Bont Hafren yn Bont Tywysog Cymru.

Creodd ail-enwi’r bont gryn gythrwfl yng Nghymru, gyda bron i 40,000 o bobl yn llofnodi deiseb yn erbyn yr enw. Cynhaliwyd protestiadau hefyd yng Nghymru a’r Unol Daleithiau, yn galw am ymgynghori a phobl Cymru ynghylch enw’r bont.

Darllenwch fwy
Rhannu

Grŵp Newydd Plaid Cymru yn bwrw gwreiddiau yn Llanelli

Mae mudiad gwleidyddol newydd o fewn Plaid Cymru yn cymryd ei gamau cyntaf heddiw gyda chyfarfod yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli (Nos Fercher, Mawrth 28ain, am 7.30).

Llefarydd y mudiad yw Neil McEvoy AC, a bydd e'n annerch ar amcanion y mudiad ac yn rhannu llwyfan gyda Gwyn Hopkins, cyn Ysgrifennydd Plaid Cymru dros Etholaeth Llanelli, bydd yn traddodi ar hanes y blaid yn yr etholaeth ac ar bwysigrwydd cyfiawnder naturiol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.