Cynulliad Cenedlaethol Cymru i bleidleisio ar fwd niwclear

Nuclear mud dump

Ar ddydd Mercher, 10 Hydref, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pleidleisio ar gynnig i atal y drwydded sy’n caniatau i fwd o adweithydd niwclear Hinkley Point gael ei ddympio yn nyfroedd Cymru. Disgwylir i’r ddadl gael ei chynnal am 5pm, gyda phleidlais ar y cynnig i ddigwydd am 6pm.

Cyflwynwyd y cynnig ar y cyd gan Blaid Cymru a’r Ceidwadwyr ac y mae’n galw ar i Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) atal y drwydded forol a ganiatodd i’r mwd gael ei ddympio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy AC yn mynnu atebion gan fwrdd CNC dros fwd niwclear

Neil McEvoy AC yn mynnu atebion gan fwrdd CNC dros fwd niwclear

Mae Neil McEvoy wedi ysgrifennu at fwrdd CNC i fynnu atebion am ddiogelwch mwd sydd i’w garthu o’r tu allan i Adweithydd Niwclear Hinkley Nuclear a’i ddympio wedyn yn nyfroedd Cymru.

Mae miloedd o ymgyrchwyr wedi llofnodi deiseb yn erbyn y cynlluniau gydag Aelodau Cynulliad eraill yn awr yn ychwanegu eu lleisiau am atal y drwydded i ddympio’r mwd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cais newydd i ryddhau ymchwiliad cudd Llywodraeth Cymru i ddatgelu gwybodaeth

Mae’r Aelod Cynulliad, Neil McEvoy, wedi lansio cais newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i ryddhau eu hymchwiliad cudd i weld a roddwyd awdurdod i ddatgelu gwybodaeth am ddiswyddo Carl Sargeant.

Cafodd Mr Sargeant ei sacio o Lywodraeth Cymru wedi i dri honiad dienw gael eu derbyn am ei ymddygiad. Ni phrofwyd y cwynion, ni fu ymchwiliad, dim adroddiad i’r heddlu, ac nid oeddent hyd yn oed wedi eu hysgrifennu i lawr, ond collodd Mr Sargeant ei swydd yn y Cabinet er hynny. Cymerodd ei fywyd ei hun bedwar diwrnod yn ddiweddarach.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhoes Llywodraeth Cymru ‘gefnogaeth lawn’ i Bont Tywysog Cymru ‘o’r cychwyn cyntaf’.

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, wedi cadarnhau fod Llywodraeth Cymru wedi rhoi eu cefnogaeth lawn ‘o’r cychwyn cyntaf’ i ail-enwi Ail Bont Hafren yn Bont Tywysog Cymru.

Creodd ail-enwi’r bont gryn gythrwfl yng Nghymru, gyda bron i 40,000 o bobl yn llofnodi deiseb yn erbyn yr enw. Cynhaliwyd protestiadau hefyd yng Nghymru a’r Unol Daleithiau, yn galw am ymgynghori a phobl Cymru ynghylch enw’r bont.

Darllenwch fwy
Rhannu

Grŵp Newydd Plaid Cymru yn bwrw gwreiddiau yn Llanelli

Mae mudiad gwleidyddol newydd o fewn Plaid Cymru yn cymryd ei gamau cyntaf heddiw gyda chyfarfod yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli (Nos Fercher, Mawrth 28ain, am 7.30).

Llefarydd y mudiad yw Neil McEvoy AC, a bydd e'n annerch ar amcanion y mudiad ac yn rhannu llwyfan gyda Gwyn Hopkins, cyn Ysgrifennydd Plaid Cymru dros Etholaeth Llanelli, bydd yn traddodi ar hanes y blaid yn yr etholaeth ac ar bwysigrwydd cyfiawnder naturiol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy yn defnyddio Deddf Llywodraeth Cymru i fynnu cyhoeddi’r ymchwiliad i’r modd y rhyddhawyd gwybodaeth am ad-drefnu swydd Carl Sargeant

Mae Neil McEvoy AC wedi cyflwyno cynnig swyddogol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn galw ar Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru i ryddhau adroddiad yr ymchwiliad i’r posibilrwydd fod gwybodaeth wedi ei ryddhau yn ystod ad-drefnu’r Gweinidogion ym mis Tachwedd 2017. Canlyniad yr ad-drefnu oedd i’r cyn-Ysgrifennydd Cabinet, Carl Sargeant, golli ei swydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

A FYDD JOSHUA YN RHOI HWB I BAFFIO YNG NGHYMRU ?

Neil McEvoy AC, Cadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar Baffio gyda'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog dros Ddiwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth

Rhoi Hwb i Baffio yng Nghymru: Neil McEvoy AC, Cadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar Baffio gyda'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog dros Ddiwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth

A FYDD JOSHUA YN RHOI HWB I BAFFIO YNG NGHYMRU ?

MAE'R DIDDORDEB ysol yn y gornestau rhwng Anthony Joshua a’i wrthwynebwyr am deitlau paffio rhyngwladol sy’n digwydd yng Nghaerdydd yn cynyddu atyniad paffio, ond fe all y bydd yn herio holl adnoddau Clybiau Paffio Amatur Cymru, yn ôl Neil McEvoy AC.

Medd Neil McEvoy AC “Dyma gyfle dihafal i Gymru elwa ar waith dygn ac ymroddgar rhwydwaith clybiau paffio amatur Cymru gyfan, sydd wedi cyflawni cymaint i weddnewid bywydau ifainc er gwell.

“Mae Cymru wastad wedi rhagori o ran ansawdd ein paffwyr, ond nawr mae’n rhaid i ni  sicrhau bod y diddordeb mae gornestau Joshua wedi'i sbarduno yn gadael paffio yng Nghymru ar ei fantais am flynyddoedd eto.”

Bydd ail ornest Anthony Joshua yn ne Cymru yn rhoi ei deitlau WBA ac IBF yn y pair gyda theitl WBO Joseph Parker ar Mawrth y 31ain yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd tra bydd miliynau eraill yn gwylio o bedwar ban y byd.

Cwta deng niwrnod cyn ymgiprys Joshua a Joseph Parker am bencampwriaeth gyfunol pwysau trymion y byd, daw’r Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio ynghyd ym Mae Caerdydd dan nawdd Neil McEvoy AC, i drafod dyfodol Paffio Amatur yng Nghymru.

Mae cyfarfodydd y  Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio (Dydd Mercher, Mawrth 21ain 2018, am 6.30 ar gyfer 7-8pm yn Ystafell Pwyllgor 5, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd) yn agored ac am ddim i’r cyhoedd, ond mae’n ofynnol i archebu lle ymlaen llaw ar y dudalen hon yn Eventbrite.co.uk:


Archebwch YMA ar Eventbrite (ffenestr newydd)

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidleisio o Blaid Democratiaeth Cymru

Coral Hill o Ysgol Uwchradd Willows yn cwrdd â'r Aelod Cynulliad dros Ganol De Cymru, Neil McEvoy

CROESAWU'R GENHEDLAETH NESAF I DDEMOCRATIAETH CYMRU

MAE CYFLWYNO'R GENHEDLAETH NESAF i waith y Cynulliad a'i aelodau etholedig yn hanfodol i sicrhau dyfodol iach i ddemocratiaeth Cymru, medd Aelod Cynulliad Canol De Cymru, Neil McEvoy.

Daeth Coral Hill, disgybl yn Ysgol Uwchradd Willows, Caerdydd ar ymweliad â'r Senedd i ganfod mwy am waith aelodau'r Cynulliad, ar gyfer ei gwaith ysgol wrth studio am BAC Cymru. Dewisodd Coral ymchwilio ar gyfer traethawd ar gynlluniau i bobl ifainc gael yr hawl i belidleisio yn etholiadau'r Cynulliad yn y dyfodol, o oed 16 mlwydd ymlaen.

Meddai Neil McEvoy, "Roeddwn yn falch iawn i gyfarfod â Coral ac ateb ei chwestiynau fel darpar bleidleisiwr sydd mor ddeallus a gwybodus.  Mae'n hanfodol ein bod yn rhoi pob cyfle i'n pobl ifainc ni i drwytho eu hunain yn ein democratiaeth, a dysgu sut rydym yn mynd i'r afael â materion fydd yn effeithio'n uniongyrchol er eu dyfodol. 

"Mae'n dda iawn gen i allu cwrdd â disgyblion o Ganol De Cymru yn eu hysgolion neu yn y Senedd, a siarad am y ffyrdd rydym yn ymdrechu i sicrhau bod Cymru'r dyfodol yn lle gwell i weithio ac i fyw."

Darllenwch fwy
Rhannu

LLWYDDO I WNEUD Y ‘PETHAU BYCHAIN’ DROS GYMRU

 

David Petersen Arweinydd yr Orymdaith yn dal trwmped

Bydd staff NEIL MEVOY AC yn mwynhau diwrnod o wyliau ar Ddydd Gŵyl Dewi i ddathlu Cymru ac i gymryd y cyfle, ys dywedodd Dewi Sant, i ‘wneud y pethau bychain’.

“Dwi’n galw ar gyflogwyr Cymru, hyd y mae modd iddynt, i gynnig diwrnod o wyliau i’w staff ar Dydd Gŵyl Dewi. Gadewch i ni ddathlu Cymru a phopeth sy’n dda am fyw yn y wlad a’r genedl hon. Dyma ddiwrnod sy’n dod â ni at ein gilydd i ddathlu y gorau o Gymru ac sy’n gallu cael ei rhannu gan bobl o bob ffydd a chefndir ynghyd" meddai Neil McEvoy AC

Bydd Neil McEvoy AC ei hun yn ymuno â Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (01/03/2018) yng Nghaerdydd sy'n cychwyn am 12.30 yh o Neuadd y Ddinas, King Edward VII Avenue, gan fynd ar hyd Heol y Frenhines yn gyntaf cyn gorffen yn Yr Ais:

http://www.gwyldewi.org

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Grŵp Trawsbleidiol ar BAFFIO Mawrth 21ain 2018

Cysgodlun o Baffwyr yn ymarfer

Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Baffio ar Ddydd Mercher, Mawrth 21ain 2018, am 6.30 ar gyfer 7-8pm (gadewch ddigon o amser ar gyfer yr archwiliad diogelwch wrth gyrraedd), yn Ystafell Pwyllgor 5, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd CF99 1NA.

Ein Gwestai Arbennig fydd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC

I Archebu (mae llefydd yn brin, felly rhaid archebu) cliciwch yma (sy'n agor ffenestr newydd yn Eventbrite): 

Tocynnau i'r GT ar BAFFIO

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd