DIGWYDDIAD: DIWRNOD RHYNGWLADOL y DYNION CYMRU 2017, TACHWEDD 17fed

international_mens_day.jpg

BYDD Neil McEvoy AC (Canol De Caerdydd) yn cadeirio cyfarfod gydag arbenigwyr gwadd yn trafod agweddau ar hunan-laddiad ymhlith dynion er mwyn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Dynion (Tachwedd 17fed 6.00pm, Ystafelloedd C&D, Tŷ Hywel).

Wrth alw'r cyfarfod, dywedodd Neil McEvoy AC, “Sefydlwyd Diwrnod Rhyngwladol y Dynion, sy'n cael ei gynnal ar draws y byd mewn rhagor na 60 gwlad, (bob blwyddyn oddeutu Tachwedd 19fed) er mwyn cyd-weithio i gyrraedd nodau megis gwella perthnasau teuluol, iechyd a lles dynion ac ymateb i broblemau megis cyfraddau uwch o rai afiechydon mewn dynion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos yn swyddfa Neil McEvoy AC

siobhan_2.jpg

Yr wythnos hon, rwyf wedi bod yn gwneud peth profiad gwaith gyda Neil McEvoy a’i staff. Penderfynais wneud y profiad gwaith hwn am fy mod ar hyn o bryd yn astudio Gwleidyddiaeth yn y Brifysgol ac yn dymuno dilyn gyrfa wleidyddol yn y dyfodol. Cyn dechrau, doeddwn i ddim yn siŵr beth yn union oedd swyddi gwleidyddol, gan nad oedd gen i fawr o brofiad o wleidyddiaeth hyd yma. siobhan.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy yn apelio yn erbyn ei atal o Grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Neil McEvoy AC wedi cadarnhau ei fod wedi apelio yn erbyn ei atal o grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Dan reolau sefydlog Plaid Cymru, gall Aelod Cynulliad a ataliwyd o grŵp y Cynulliad apelio at Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y blaid i gael ei ail-dderbyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Deiseb am fwd ymbelydrol yn cyrraedd 5,000 llofnod

design-306125_960_720.png

Mae deiseb i atal trwydded fyddai’n caniatáu i fwd a allai fod yn ymbelydrol o adweithydd niwclear Hinkley Point gael ei ddympio yn  nyfroedd Cymru wedi cyrraedd 5,000 llofnod.

Dan reolau’r Cynulliad, bydd yn rhaid i’r Cynulliad Cenedlaethol yn awr gael dadl am atal y drwydded mewn cyfarfod llawn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw am rannu magu plant i fynd i’r afael â dieithrio rhieni yng Nghymru

arguing-1296392_960_720.png

Mae Neil McEvoy AC ynghyd ag Aelodau Cynulliad o bob cwr o Gymru wedi galw am ddeddfwriaeth i gefnogi rhannu magu plant a mynd i’r afael â dieithrio rhieni.

Cafodd Dieithrio Rhieni ei ddiffinio gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder fel sefyllfa lle mae un rhiant (fel arfer y rhiant y mae’r plentyn yn byw gydag ef/hi) yn ymddwyn mewn ffordd sy’n creu pryder yn y plentyn fel yr ymddengys nad yw’r plentyn am fyw neu dreulio amser gyda’r rhiant arall.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lansio deiseb i wrthdroi’r drwydded dympio ymbelydroledd yn nyfroedd Cymru.

003874_29f10193.jpg

Mae Neil McEvoy AC hyn cefnogi deiseb a lansiwyd yn y Cynulliad Cenedlaethol i atal trwydded fydd yn caniatau dympio 300,000 tunnell o fwd a allai fod yn ymbelydrol yn nyfroedd Cymru.

Daw’r deunydd fydd yn cael ei garthu o’r arfordir oddi ar atomfa niwclear Hinkley Point yng Ngwlad yr Haf. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur gwenwynig am adael i ddeunydd o waith niwclear gael ei ddympio yng Nghymru.

design-306125_960_720.png

Mae Neil McEvoy AC wedi galw am i drwydded a roddwyd gan Lywodraeth Cymru gael ei thynnu’n ôl wedi iddi ddod i’r amlwg na wnaed unrhyw Asesiad Effaith Amgylcheddol gan gorff gwarchod amgylchedd Cymru.

Mae’r drwydded yn caniatáu i ddeunydd a garthwyd o lannau pwerdy niwclear Hinkley Point gael ei ddympio yn nyfroedd Cymru, ychydig bellter o Gaerdydd. Mae’r deunydd yn cael ei garthu er mwyn gwneud lle i adweithydd niwclear arfaethedig Hinkley Point C, fydd yn cael ei godi gan Lywodraeth China.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy yn gwrthwynebu’r cynnig am Losgydd y Barri

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Neil McEvoy, wedi datgan gwrthwynebiad ffurfiol i’r llosgydd biomas arfaethedig yn y Barri.

Byddai’r llosgydd arfaethedig yn gweld gwastraff yn cael ei losgi er mwyn cynhyrchu ynni. Byddai’r gwastraff yn cael ei gludo trwy’r dref er mwyn cael ei ddanfon i’r safle yn Nociau’r Barri, lle byddai’r gwaith yn cael ei godi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd