Beth sydd ynghudd yn llaid Hinkley?

Golygfa o'r mor dros y llad at ordaf bwer niwcliar Hinkley (h/c) Reading Tom

Beth sydd ynghudd yn llaid Hinkley?

Codwyd amheuon o’r newydd yng nghyfarfod briffio wythnosol Neil McEvoy AC i’r wasg (13/02/2018) am brofion a wnaed am ymbelydredd yn y llaid y bwriada’r cwmni ynni EDF ddympio yn nyfroedd glannau Caerdydd yr haf hwn.

Gwahoddodd Neil McEvoy AC yr ymchwilwyr annibynnol Dr Chris Busby, Tim Deere-Jones a Richard Bramhall i gyflwyno tystiolaeth newydd yn ei gyfarfod briffio wythnosol i’r cyfryngau Cymreig yn y Cynulliad. Yr oeddent yn lleisio pryderon y dylai canfyddiadau blaenorol o ronynnau ymbelydrol yn llaid afonydd ger pwerdai niwclear Hinkley a Sellafield fod wedi eu cyfatebu mewn data i dibynnwyd arnynt i gyhoeddi trwydded EDF i ollwng, ond ni ddigwyddodd hyn.

Yr oeddent yn honni bod hyn yn awgrymu’n gryf fod tystiolaeth bwysig wedi ei golli, ei anwybyddu neu o bosib ei adael allan, gyda phrofion diweddar yn gyfyngedig eu cwmpas ac yn methu darganfod y ‘gronynnau poeth’ o blwtoniwm, wraniwm a niwclidau eraill a all adael gwaddol o effeithiau peryglus. Dywedasant fod y set gyfyngedig o’r samplau mwyaf diweddar wedi eu dinistrio ac nad oes modd ail-gynnal y profion.

Gwnaeth y ddau alwad ar gymhwyso’r egwyddor rhagofal sydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol – oherwydd bod risg bosib anhysbys neu ragfynegadwy o waddod ar ollyngfa cyfleuster niwclear lle mae lefelau gronynnau ymbelydrol wedi cynyddu, rhaid cynnal profion digonol ar y llaid cyn i EDF symud 300,000 tunnell i’w dympio mewn dŵr sydd ond 2.8 km o bellter o Gaerdydd.

Dywedodd Neil McEvoy AC “Dwyf i ddim mewn sefyllfa i allu cadarnhau’r canfyddiadau hyn, ond rwy’n credu eu bod yn codi cwestiynau sydd, er i mi ddwyn pwysau ar y cyrff perthnasol a’r llywodraeth Lafur yn y Cynulliad dro ar ôl tro, heb  eu hateb o hyd. Os yw’r atebion ar gael, dylid eu gwneud yn gyhoeddus – os nad ydynt, yna ni ddylai’r dympio ddigwydd, hyd nes y cynhelir y profion.

“Mae costau’r profion yn ddibwys o’u gosod yn erbyn y costau iechyd posib petai’r sicrwydd arwynebol a roddwyd yn wallus. Nid yn unig y bydd iechyd pobl ar hyd arfordir de Cymru, a Chaerdydd yn enwedig, mewn perygl, ond peryglir hefyd fywyd gwyllt mewn lleoliad gwarchodedig sydd o bwys rhyngwladol”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Senedd Sofran i Gymru - Awn amdani!

F'ymateb i gynigion cyllideb ffaeledig Llafur.

Senedd sofran i Gymru, sy'n deddfu ym mhob mater ar gyfer pawb yng Nghymru.

Awn #AMDANI !

 

Rhannu

Cwrdiaid Affrîn Dan Ymosodiad

Mae'n rhyfedd a chreulon o fyd...

Pam nad yw Llywodraeth Llafur yn barod i gondemnio'r ymosodiadau milain ar Gwrdiaid Affrîn a'u cyd-ymladdwyr, yng Ngogledd Syria?

Wedi'r cyfan, y Cwrdiaid sydd wedi bod yn gyrru ISIS o'r wlad a nhw yw cynghreiriaid cynefin Cymru yn y Dwyrain Canol. 

Mae Llafur yn barod iawn ei chydymdeimlad fel plaid at rai sy'n dioddef trais, ond nid pawb. Pam?

Rhannu

Mae Michael O'Brien newydd ymuno â Phlaid Cymru

Roedd Michael O'Brien yn un o driawd a gafodd eu beio ar gam am lofruddiaeth, gan ddioddef unarddeg o flynyddoedd yn y carchar am drosedd roedd yn ddiniwed ohoni.

Mae'n parhau i frwydro dros gyfiawnder i eraill.

Yn ddiweddar fe ymunodd â Phlaid Cymru oherwydd ei fod am weld gwleidyddiaeth glân a diwygio'r drefn. 

Mae pobl eraill yn ymuno gydag e bob dydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Trigolion Rhath yn Ennill Coed-Oediad

Neil McEvoy AC gyda thrigolion y Rhath yn protestio yn erbyn torri coedTRIGOLION Y RHATH YN ANNOG CNC I DDOD AT EU COED

Bydd Cymuned Nant y Rhath yn parhau i brotestio yn erbyn torri degau o goed aeddfed yn Nant y Rhath a Gerddi Melin y Rhath (Caerdydd) gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Dywedodd Neil McEvoy AC (Aelod Cynulliad Canol De Cymru), ar ôl cyfarfod eto gyda grŵp y trigolion, yn dilyn ail-gychwyn y protestiadau (am 8.00 a.m. ar ddydd Llun Ionawr 8) fod y Gweinidog wedi cytuno i gwrdd â’r ymgyrchwyr (Ionawr 9).

Trydariad Tweet gan @IoloWilliams2

Mae'r naturiaethwr Iolo Williams yn cefnogi trigolion y Rhath wrth amddiffyn eu coed

Darllenwch fwy
Rhannu

DIGWYDDIAD: DIWRNOD RHYNGWLADOL y DYNION CYMRU 2017, TACHWEDD 17fed

international_mens_day.jpg

BYDD Neil McEvoy AC (Canol De Caerdydd) yn cadeirio cyfarfod gydag arbenigwyr gwadd yn trafod agweddau ar hunan-laddiad ymhlith dynion er mwyn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Dynion (Tachwedd 17fed 6.00pm, Ystafelloedd C&D, Tŷ Hywel).

Wrth alw'r cyfarfod, dywedodd Neil McEvoy AC, “Sefydlwyd Diwrnod Rhyngwladol y Dynion, sy'n cael ei gynnal ar draws y byd mewn rhagor na 60 gwlad, (bob blwyddyn oddeutu Tachwedd 19fed) er mwyn cyd-weithio i gyrraedd nodau megis gwella perthnasau teuluol, iechyd a lles dynion ac ymateb i broblemau megis cyfraddau uwch o rai afiechydon mewn dynion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos yn swyddfa Neil McEvoy AC

siobhan_2.jpg

Yr wythnos hon, rwyf wedi bod yn gwneud peth profiad gwaith gyda Neil McEvoy a’i staff. Penderfynais wneud y profiad gwaith hwn am fy mod ar hyn o bryd yn astudio Gwleidyddiaeth yn y Brifysgol ac yn dymuno dilyn gyrfa wleidyddol yn y dyfodol. Cyn dechrau, doeddwn i ddim yn siŵr beth yn union oedd swyddi gwleidyddol, gan nad oedd gen i fawr o brofiad o wleidyddiaeth hyd yma. siobhan.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Neil McEvoy yn apelio yn erbyn ei atal o Grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Neil McEvoy AC wedi cadarnhau ei fod wedi apelio yn erbyn ei atal o grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Dan reolau sefydlog Plaid Cymru, gall Aelod Cynulliad a ataliwyd o grŵp y Cynulliad apelio at Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y blaid i gael ei ail-dderbyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Deiseb am fwd ymbelydrol yn cyrraedd 5,000 llofnod

design-306125_960_720.png

Mae deiseb i atal trwydded fyddai’n caniatáu i fwd a allai fod yn ymbelydrol o adweithydd niwclear Hinkley Point gael ei ddympio yn  nyfroedd Cymru wedi cyrraedd 5,000 llofnod.

Dan reolau’r Cynulliad, bydd yn rhaid i’r Cynulliad Cenedlaethol yn awr gael dadl am atal y drwydded mewn cyfarfod llawn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw am rannu magu plant i fynd i’r afael â dieithrio rhieni yng Nghymru

arguing-1296392_960_720.png

Mae Neil McEvoy AC ynghyd ag Aelodau Cynulliad o bob cwr o Gymru wedi galw am ddeddfwriaeth i gefnogi rhannu magu plant a mynd i’r afael â dieithrio rhieni.

Cafodd Dieithrio Rhieni ei ddiffinio gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder fel sefyllfa lle mae un rhiant (fel arfer y rhiant y mae’r plentyn yn byw gydag ef/hi) yn ymddwyn mewn ffordd sy’n creu pryder yn y plentyn fel yr ymddengys nad yw’r plentyn am fyw neu dreulio amser gyda’r rhiant arall.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd