Manylion allweddol

Manylion allweddol

Mae polisi preifatrwydd y wefan hon yn disgrifio sut y mae Neil McEvoy a’i dîm yn gwarchod ac yn gwneud defnydd o’r wybodaeth a ddarparwch chi pan fyddwch yn defnyddio’r wefan.

Os gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon, caiff ei ddefnyddio yn unig yn y ffyrdd a ddisgrifir yn y polisi hwn.

Caiff y polisi ei gyfoesi o bryd i’w gilydd. Cyhoeddir y fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon.

Cyfoeswyd polisi preifatrwydd y wefan ar 1 Tachwedd 2017.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi hwn, e-bostiwch neil.mcevoy@assembly.wales neu ysgrifennwch at 321 Heol y Bontfaen Ddwyreiniol, Caerdydd, CF5 1JD.

Cyflwyniad

Rydym yn casglu ac yn defnyddio peth gwybodaeth am unigolion er mwyn galluogi rhai gweithrediadau ar y wefan hon.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth er mwyn deall yn well sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r wefan hon ac i roi gwybodaeth amserol a pherthnasol iddynt.

Pa ddata y byddwn yn gasglu

Cesglir data trwy gyfrwng cwcis a ddarperir gan Google Analytics. Mae’r holl wybodaeth yn ddienw ac ni all Neil McEvoy na’i dîm fynd at fanylion personol. Wrth danysgrifio i lythyrau newyddion, gwneud awgrymiadau, cyflwyno ceisiadau am help a chyngor neu lofnodi deisebau, gofynnir i chi gyflwyno gwybodaeth bersonol. Mae hyn fel arfer ar ffurf eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn.

Sut yr ydym yn denfyddio’r data hwn

Mae casglu data yn ein helpu i ddeall traffig i’r wefan ac i wella’r cynnwys. Mae hefyd yn caniatáu i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth bersonol yr ydych chi’n ei roi o’ch gwirfodd.

Yn benodol, gallwn ddefnyddio data:

  • Ar gyfer ein cofnodion mewnol ni
  • I wella’r wefan a gwaith gwleidyddol
  • I gysylltu â chi mewn ymateb i ymholiad penodol
  • I addasu’r wefan i chi
  • I anfon e-byst hyrwyddo, llythyrau a negeseuon testun am waith gwleidyddol Neil ac etholiadau’r dyfodol
  • I alw am waith gwleidyddol Neil ac i drafod etholiadau’r dyfodol
  • I gysylltu â chi trwy e-bost, llythyr, neges testun a ffôn am resymau ymchwil farchnad

Cwcis a sut y byddwn yn eu defnyddio

Ffeil fechan yw cwci sy’n cael ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Mae’n galluogi ein gwefan i adnabod eich cyfrifiadur wrth i chi edrych ar wahanol dudalennau ar y wefan hon.

Mae cwcis yn caniatáu i wefannau a chymwysiadau storio eich dewisiadau er mwyn cyflwyno cynnwys, dewisiadau neu weithrediadau sy’n benodol i chi. Maent hefyd yn ein galluogi i weld gwybodaeth fel faint o bobl sy’n defnyddio’r wefan a pha dudalennau maent yn dueddol o ymweld â hwy.

Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig gwe gan ddefnyddio pecyn  dadansoddeg. Mae data defnyddio wedi’i gydgrynhoi yn ein helpu i wella cynnwys y wefan, dyluniad y strwythur a’r swyddogaethau.

Nid yw cwcis yn caniatáu i ni fynd at eich cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ar wahân i’r hyn y dewiswch chi rannu â ni.

Rheoli gwybodaeth amdanoch chi

Pan fyddwch yn llenwi ffurflen ac yn rhoi eich manylion ar y wefan hon, yr ydych yn cytuno i Neil McEvoy gysylltu â chi trwy e-bost, llythyr, ffôn  a negeseuon testun. Gall eich manylion hefyd gael eu rhannu gyda Phlaid Cymru at ddibenion marchnata.

Os ydych eisiau optio allan gallwch ddefnyddio’r cyfleuster dad-danysgrifio am e-bost a negeseuon testun. Os ydych am optio allan o bob gohebiaeth, e-bostiwch neil.mcevoy@assembly.wales neu ysgrifennwch at 321 Heol y Bontfaen Ddwyreiniol, Caerdydd, CF5 1JD.

Ni wnawn fyth brydlesu, dosbarthu na gwerthu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon y tu allan i Blaid Cymru.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a ddaliwn amdanoch yn cael ei storio a’i brosesu dan ein polisi diogelu data, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Diogelwch

Byddwn yn wastad yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel.

Er mwyn atal datgelu eich gwybodaeth heb awdurdod neu adael i bobl heb awdurdod fynd ato, rydym wedi rhoi camau diogelwch corfforol ac electronig cadarn ar waith.

Yr ydym hefyd yn dilyn gweithdrefnau llym i sicrhau ein bod yn gweithio gyda phob data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Dolenni o’r wefan hon

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill.

Byddwch cystal â nodi nad oes gennym reolaeth dros wefannau y tu allan i’r parthau neilmcevoy.wales a neilmcevoy.cymru. Os byddwch yn darparu gwybodaeth i wefan y mae gennym ni ddolen ati, nid ni sydd yn gyfrifol am ei gwarchod na’i phreifatrwydd.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.