Trigolion Rhath yn Ennill Coed-Oediad

Neil McEvoy AC gyda thrigolion y Rhath yn protestio yn erbyn torri coedTRIGOLION Y RHATH YN ANNOG CNC I DDOD AT EU COED

Bydd Cymuned Nant y Rhath yn parhau i brotestio yn erbyn torri degau o goed aeddfed yn Nant y Rhath a Gerddi Melin y Rhath (Caerdydd) gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Dywedodd Neil McEvoy AC (Aelod Cynulliad Canol De Cymru), ar ôl cyfarfod eto gyda grŵp y trigolion, yn dilyn ail-gychwyn y protestiadau (am 8.00 a.m. ar ddydd Llun Ionawr 8) fod y Gweinidog wedi cytuno i gwrdd â’r ymgyrchwyr (Ionawr 9).

Trydariad Tweet gan @IoloWilliams2

Mae'r naturiaethwr Iolo Williams yn cefnogi trigolion y Rhath wrth amddiffyn eu coed

Dechreuodd CNC gwympo’r coed yn ardal boblogaidd Nant y Rhath a Gerddi Melin y Rhath ar 20 Rhagfyr 2017, gan honni ei fod yn angenrheidiol i atal llifogydd. Dywed y trigolion fod ymgynghoriad CNC wedi bod yn wael ac i’r manylion llawn gael eu datgelu yn union cyn i’r gwaith gychwyn. Honnodd y trigolion na chafwyd eglurder am faint y cwympo, a bod y rhesymau drosto a ffigyrau’r asesiad risg wedi newid heb eglurhad.  

Meddai Neil McEvoy AC “Mae trigolion y Rhath yn ddig, gyda phob cyfiawnhad, ynglŷn â dinistrio a chwympo coed yn eu Gerddi, a byddant hwy a’u plant yn wir yn gweld eu colli. Mae ganddynt resymau da i gael ateb i’w cwestiynau. Beth yw’r gwir risg, gan na all neb gofio llifogydd drwg yma ers cyn cof, ac a yw hyn yn cyfiawnhau’r fandaliaeth amgylcheddol hwn?”

Ysgrifennodd Grŵp Cymuned Nant y Rhath at Brif Weithredwr CNC ym mis Rhagfyr yn gofyn am atal y gwaith er mwyn cynnal trafodaethau, ond nid chafwyd ateb. 

Ar ran y grŵp, dywedodd y meddyg teulu o’r Rhath Dr Sion Edwards “Rydym yn siomedig iawn na chawsom unrhyw ateb gan Gyfoeth Naturiol Cymru pan ofynasom am atal. Ymddengys y bydd CNC yn dal ati i ddifetha’r mannau gwyrdd hyn sy’n hanfodol i fywyd gwyllt – ac i ni. Nid yw hyd yn oed yn glir y bydd y trydydd cam yn cynnig unrhyw fudd pellach i atal llifogydd.”

Dywedodd Neil McEvoy AC “Bydd y trigolion o gwmpas Nant y Rhath yn colli hanner eu parc, gyda choed sydd dros ganrif oed yn cael eu dinistrio. Rhoddodd CNC ddata gwallus wrth ymgynghori â’r trigolion, felly dylent ymgynghori eto. 

“Mae’r ffordd y mae CNC wedi gweithredu hyd yma yn codi cwestiynau am eu hagwedd at ymgynghori a thryloywder. Mae’r Gweinidog (Hannah Blythyn AC) wedi cytuno i gwrdd â ni yfory (Ionawr 9) a byddaf yn pwyso arni i atal y gwaith. Mae’n amlwg i mi fod dewisiadau eraill yn lle cwympo’r holl goed hyn, ac y dylai CNC gymryd agwedd ecolegol sensitif.”

Yn ystod y brotest gyntaf, lle bu Neil McEvoy yn bresennol, cadwynodd trigolion dig eu hunain i goed y parc. Aeth CNC ymlaen i gwympo, gan gynnwys masarnen “pencampwr rhywogaeth coed y DG yn 2013” ar gofrestr coed y DG. Mae coed eraill o’r fath yn disgwyl eu tynged.

Cafodd protestiadau’r ymgyrchwyr dros 3,600 o lofnodion ar ddeiseb a chefnogaeth genedlaethol a rhyngwladol i’r ymgyrch, gan gynnwys y naturiaethwr Iolo Williams, yr ymgyrchydd enwog Bianca Jagger, cyn-golgeidwad Cymru Neville Southall a chyn-gricedwr Morgannwg a’r darlledwr chwaraeon Alan Wilkins, a rannodd luniau gyda’u cannoedd o filoedd o ddilynwyr.

 

Facebook: Reconsider Waterloo Gardens & Roath Brook Flood Defence Scheme

Twitter: @RoathBrookTrees #RoathBrookTrees

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.