Merch o Gaerdydd a ddaliwyd yn Yemen yn dychwelyd adref

Mae merch Jackie Saleh, Safia Saleh, ei gŵr Labeb  a’u plant Mohammed 12; Jacqueline 11, Lucy 10, a Asalah 2 flwydd oed wedi cyrraedd Caerdydd yn ddiogel neithiwr. Roeddent wedi hedfan i Heathrow o Cairo via Morocco.  Yr oeddwn yno ym Maes Awyr Heathrow ac yr oeddwn yn dyst i’r foment ryfeddol pan adunwyd y teulu. Wedi ei chipio’n anghyfreithlon oddi wrth ei mam bron i 35 blynedd yn ôl, mae Safia Saleh yn awr gartref yn saff yn Nhrelái, Caerdydd gyda Jackie, ei mam.

Meddai Jackie Saleh,

“Rwyf eisiau diolch i bawb am eich holl gefnogaeth ac i bawb a roddodd arian i’r ymgyrch dorf-gyllido. Fuasai’r diwrnod hwn fyth wedi digwydd fel arall. Rwyf eisiau diolch i Neil McEvoy am ei holl gefnogaeth ac am drefnu’r torf-gyllido. Hoffwn ddiolch i Ameen am ei holl gefnogaeth o ran sicrhau tocynnau a llety.

“Rwyf yn llethol o hapus ac mor  hynod falch o gael fy ailuno a’m merch Safia wedi 34 o flynyddoedd. Rwyf hefyd wedi ennill 4 o wyrion a mab-yng-nghyfraith. Wnes i erioed roi’r gorau i ymladd dros fy mhlant. Bu’r daith 34 mlynedd yn faith a beichus. Mae popeth wedi bod mor ddwys, ac yr wyf yn gofyn nawr i ‘nheulu gael llonydd i gychwyn ar ein bywydau newydd. Diolch o waelod calon i bawb.”

Meddai Safia Saleh,

“Diolch i bawb yma sydd wedi helpu. Yr oedd y sefyllfa hon yn galed iawn, hyd yn oed i geisio cysylltu â mam. Mae’r sefyllfa yn Yemen oherwydd y rhyfel yn eithriadol anodd. Doedd gennym ni ddim arian i ddod i Gymru, felly rhaid oedd i fy mam helpu.

“Rwyf wedi bod yn ceisio gadael Yemen ers 2006. Doedd y Llysgenhadaeth yn Yemen o ddim help. Y cyfan wnaethon nhw oedd cymryd y ffioedd a gwneud dim. Mae gen i dderbynebion o hyd am y taliadau.

“Rwy’n hapus iawn fy mod wedi cyrraedd i fod gyda fy mam a’m chwaer. Roedd hi mor anodd yn Yemen. Doedd gennym ni ddim arian, dim tŷ a dim ysgol i’r plant. Doedd dim diogelwch.

“Mae gen i deimlad na alla’i ei fynegi mewn geiriau. Rwy’n teimlo’n ddiogel nawr. Rwy’n teimlo’n well.

Safodd fy ngŵr gyda mi trwy gydol yr amser ac yr oedd yn barod i wneud yr hyn oedd angen ei wneud dros y plant, hyd yn oed os oedd hynny’n golygu ffarwelio a hwy. Yr oedd yn barod i aberthu popeth drosom, ond yr ydym mor ddiolchgar ei fod ef yma gyda ni. Rwyf yn hapus dros ben.”

Meddai Neil McEvoy,

“Bu’n fraint eithriadol helpu Jackie Saleh, Lucy a’r teulu cyfan. Mae munudau mewn bywyd pan mae’n ymddangos fod pob gobaith ar ben. Ond daliodd Jackie a’i theulu ati am 34 blynedd. Wnaeth hi erioed ildio ac y mae’n wastad wedi brwydro dros ei merched, hyd yn oed pan oedden nhw filoedd o filltiroedd i ffwrdd mewn gwlad lle’r oedd rhyfel. Mae’n dangos fod unrhyw beth yn bosib.

“Gobeithio yn awr y gallant fyw mewn llonydd ac urddas ac y bydd ganddynt gartref hapus llawn o gariad. Maent yn haeddu hynny. O’m rhan i, fe wnaf barhau i’w helpu mewn unrhyw ffordd y galla’i wrth iddyn nhw symud ymlaen i’r bennod nesaf yn eu hanes anhygoel”.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.